Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması


Sosyal Aktiviteler

Sosyal Aktiviteler


Sertifikalar

ISO 9001:2000 »ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

Yönetim tarafından desteklenen, doğru ve kuruluşa uygun tasarlanmış, uygulanan, sürekliliği sağlanmış ve iyileştirilmekte olan bir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

• Her şeyden önce müşteri memnuniyetinin gelişimi,

• Müşterinin Kalite Yönetim Sistemi’ ne sahip firmalara olan talebinin karşılanması,

• Karlılık ve verimlilik artışı,

• Daha etkin bir yönetim ve denetim,

• Ulusal ve uluslararası kabul görmede kolaylık,

• Gizli ve açık kalitesizlik maliyetlerinde düşüş

• Sorunların sistematik çözüm fırsatlarını kolay yakalayabilme

ve buna benzer avantajları kuruluşlara sağlayabilmektedir.

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi’nin varlığı, kuruluşunuzun günden güne gelişmesi ve büyümesinde elinizdeki en önemli yardımcı araçlardan birisi olacaktır.

CTR tarafından belgelendirilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri ve mevzuat şartlarını karşılamadaki yeterliliğinizi 3. taraflara kanıtlayacak, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip bir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ ne sahip olacaksınız.

ISO 14001:2004 »ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

Sorunların ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi, endüstriyel kuruluşların ve bunların tedarikçilerinin çevre ile çoğunlukla kontrolsüz bir biçimde etkileşim içerisinde olmasıdır. Günümüzde hava, su, toprak, flora ve faunada olumsuz değişikliklere gösterilecek çevresel duyarlılık, çevre kirliliğinin önlenmesinde ve çevre bilincinin artırılmasında en önemli dayanak noktası olacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ürün ve hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinin ilk aşamasından ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen her noktada çevresel etkilerin dikkate alındığı bir yönetim sistemini tanımlamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi, hammaddenin üretimi, seçilmesi, ayrımı, taşınması, depolanması, işlenmesi, dağıtılması vb. sırasında çevresel boyutların ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve bu çıktılar sonucunda faaliyetlerin yönetildiği, yönlendirildiği bir sistemdir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.

Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen firmalar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ni başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ nin Yararları:

• Rekabet gücünüzün ve saygınlığınızın artması,

• Atık yönetimi sayesinde atıkların azaltılması ve maliyetlerde düşüş,

• Yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde sistematik yaklaşım ve problemlerin daha etkin çözümü,

• Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların kullanımında tasarruf,

• Yaşanabilir çevreye kuruluşunuzun katkıda bulunması, yeni nesillere sağlıklı bir çevrenin bırakılma.

OHSAS 18001 »OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Müşterilerin ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta oldukları kuruluşlardan olan beklentileri giderek artış göstermektedir. Artık sadece kaliteli ürün veya hizmet sunmak yetmemekte, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir.

Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık “kalite” denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturup oluşturmadığı ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.

Günümüzün rekabet şartları kuruluşları her açıdan reaktif (olayları arkadan izleme) olmaktan çıkarıp proaktif (olayların önünde olma, erken davranma) olmaya yöneltmekte ve bunu başaramayan kuruluşların yoğun rekabette şanslarının azaldığı görülmektedir. Konu “İş Sağlığı ve Güvenliği” ne gelince proaktif yaklaşım daha bir önem kazanmaktadır. OHSAS 18001 Standardı proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin uygulanması, ister üretim sektörü isterse hizmet sektörü olsun, büyük küçük her kuruluş için artık yasal bir gerekliliktir. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası platformda kabul gören bir yönetim sistemi serisidir.

Değişen kanunlara adapte olmak ve riskleri minimize etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi iyi bir araçtır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının geliştirilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yardımcı olur. Risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir. Amacı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğun sağlanmasıdır.

Kuruluş, belgelendirme işlemi ile aşağıdakileri sağlayabilecektir:

• İşçi sağlığında iyileşme

• Ölüm ve yaralanmalarda azalma

• Hasarlı kazalarda ve hastalıklarda azalma

• Üretim kaybında azalma

• Verimlilik artışı

• Riskin azaltılması

• Çalışanların motivasyonunun ve katılımının artması

• Kuruluş imajının güçlenmesi

• Rekabet üstünlüğünün sağlanması

• Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması ve sürdürülmesi

CTR, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi size etkin ve tarafsız bir belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

OHSAS 18001 ve OHSAS 18002 Nedir?

Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile kısaltılan OHSAS, Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayınlanmış ve OHSAS 18001 olarak adlandırılmıştır.

OHSAS 18001, bir kuruluşun İşçi Sağlığı ve Güvenliği risklerini kontrol etmesi ve İSG konusunda performansını iyileştirmesini sağlamak için, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını kapsar. Kuruluşların, sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan bir şartname niteliğindedir.

OHSAS 18002, OHSAS 18001’in gerekliliklerini açıklayan bir uygulama rehberidir.

İş Kazalarında Maliyetler

Herhangi bir iş kazasında, görünen maliyetler yanında gizli maliyetler de söz konusudur. Gizli maliyetler genellikle kuruluşlar tarafından göz ardı edilir. Oysa kuruluşa yüklediği maliyetler görünen maliyetlerden çok daha fazladır.

Görünen Maliyetler (%30)

• Tedavi harcamaları

• Günlük ücret

• Kaza sonucu ödenen tazminatlar

• Dava giderleri

• Kazada zarar gören tesisin onarımı

Gizli Maliyetler (%70)

• Yerine geçen çalışanın öğrenim süresi

• Verim kaybı, çalışanların moralinin azalması ve zaman kaybı

• Fazla mesai

• Tesisteki hasar

• Yöneticilerin harcadıkları zaman

• Soruşturma nedeniyle zaman kaybı

•Prestij kaybıKalite Politikamız

Kalite Politikamız

Şirketimizin faaliyet alanı içerisinde sunulmakta olan üretim ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması, temel ilke olarak benimsenmiştir.

devamı.. »